Hoppa över navigeringslänkar
Hem
Besiktningstidpunkt
Närmaste besiktningsstation
Boka tid
Tjänster
Bilist Info
Aktuellt
Vanliga frågor
Att importera ett begagnat fordon 
Att importera ett begagnat fordon


Tänker du köpa bil utomlands? Även om du och säljaren kanske har ett gemensamt språk rekommenderar vi att du inte gör affären ensam. Ta i stället med en sakkunnig person som kan hjälpa dig kontrollera att fordonet och dokumenten är i ordning.

Undersök handlingar, utrustning och skick
Granska fordonet och dess utrustning i lugn och ro.  

Jämför fordonet med uppgifterna i registreringsintyget. De så kallade harmoniserade registreringsintyg som numera används inom EU består av två delar: den tekniska delen (del I) och anmälningsdelen (del II). 

Kontrollera noga

 • Registreringstecknet
 • Tillverkningsnumret
 • Uppgifterna om ägaren
 • Att fordonets konstruktion är den ursprungliga
 • Eventuella ändringar i konstruktionen – dels sådana som registrerats, dels andra ändringar som du upptäcker 
 • De senaste besiktningarna

Granska mätarställningen och fordonets tekniska skick samt be säljaren om kontrollkortet över den senaste periodiska besiktningen.  

Provkör fordonet tillsammans med säljaren.  

Försäkra dig om säljarens identitet samt om hans eller hennes rätt att sälja fordonet. 

När du för ut fordonet ur landet måste du ha med dig klara bevis på att äganderätten övergått till dig: en specificerad faktura och ett överlåtelseintyg, båda undertecknade, samt registreringshandlingarna.  

Alla länder kräver inte att fordon som exporteras stryks ur registret, men genom att avregistrera fordonet blir du genast kvitt ansvaret för eventuella försäkringspremier etc.  

Att köra fordonet i Finland före den egentliga registreringen
Besiktningsstationerna och tullen kan numera ge mer långfristiga förflyttningstillstånd än tidigare för importfordon. Om du ansöker om ett sådant tillstånd ska du visa upp en ibruktagningsanmälan som fastställts av tullen.

Innan du kan få tillstånd till förflyttning måste du ha tecknat en trafikförsäkring (det kan du göra i samband med ansökan). När din ansökan beviljats får du märken i rött och vitt att fästa på fordonet.

Förflyttningstillståndet kan inte vara i kraft längre än rätten att använda fordonet. Datum då användningsrätten går ut hittar du i den anmälan om ibruktagande som fastställts av tullen. För att förflyttningstillståndet ska vara giltigt och för att du ska kunna använda fordonet skattefritt måste du lämna in bilskattedeklarationen inom fem dagar från att tillståndet beviljats.
 
Utifrån
bruksändamålet ska fordonet lämpa sig för trafik samt vara säkert i fråga om konstruktion, utrustning, skick och övriga egenskaper.

När fordonet är i trafik måste förflyttningstillståndet finnas med i fordonet. När tillståndet har löpt ut ska du genast ta bort förflyttningsmärkena från fordonet.

Registreringsintyg i original krävs vid besiktningen
När du låter registreringsbesiktiga fordonet du importerat ska du visa upp registreringsintygets originalexemplar. Av intyget ska bland annat framgå datum då fordonet togs i bruk eller då det registrerades för första gången.

Har du varken del I eller del II av registreringsintyget ska du i stället visa upp en detaljerad utredning från en myndighet i det land där fordonet senast registrerades. 

Överensstämmelse och skriftliga utredningar 
Vid registreringsbesiktningen undersöker besiktaren fordonets så kallade överensstämmelse – vilket innebär att det motsvarar alla krav som ställs – bland annat utifrån handlingarna du visar upp. Vilken principiell kravnivå fordonet ska nå upp till enligt normerna i Finland beror på när det första gången togs i bruk (ibruktagningsdatum).

Att enbart granska själva fordonet räcker vanligtvis inte till för att konstatera överensstämmelsen hos fordonets konstruktion och utrustning. En del detaljer kontrollerar besiktaren nämligen med hjälp av intyg eller annan skriftlig utredning. Ibland räcker tillverkarskyltarna eller registreringsintyget till för att ge besiktaren all den information som behövs.
 

Som utredning om fordonets överensstämmelse godkänns också:

 1. Ett specificerat CoC-intyg (certificate of conformity, intyg över överensstämmelse) som gäller en typgodkänd fordonsmodell och som undertecknats av tillverkaren. 
 2. Ett specificerat intyg som tillverkaren eller dess officiella representant har gett om överensstämmelse hos vissa objekt. 
 3. Ett intyg om överensstämmelse som getts av en befullmäktigad oavhängig forskningsanstalt och som kan gälla konstruktioner, utrustning eller egenskaper.

Om en periodisk besiktning bevisligen har utförts utomlands kan den – under vissa förutsättningar – vid registreringsbesiktning ersätta motsvarande kontroll i Finland av fordonets skick. Framgår en sådan periodisk besiktning inte av registreringsintyget kan du i stället visa upp kontrollkortet över besiktningen. 

Våra besiktningsstationer har lång erfarenhet av att förmedla officiella intyg om överensstämmelse hos begagnade importfordon.

Första registrering i Finland
Fordon som kommer att användas i trafik ska registreras. Alla de vanligaste registreringstjänsterna får du utförda på besiktningsstationen.

Vid registrering behövs vanligtvis: 

 1. Ett giltigt intyg över godkänd registreringsbesiktning
 2. Obligatorisk trafikförsäkring (kan också tecknas på besiktningsstationen) 
 3. Ett specificerat köpebrev eller överlåtelseintyg som anger äganderätten till fordonet 
 4. Ett intyg över att bilskatten som fastställts av tullen är betald
 5. Bilskattebeslutet

Om du inte själv äger det fordon du vill låta registrera, måste du visa upp en fullmakt som berättigar dig att registrera det. Detsamma gäller om du äger fordonet och låter någon annan sköta registreringen. Fullmakten ska vara utställd och undertecknad av fordonsägaren.

Registreringsintyget och -skyltarna får du mot betalning på besiktningsstationen redan vid registreringen. Av intyget framgår när nästa periodiska besiktning ska utföras.

Lycka till med ditt köp!

Mer information:

> Import av motorfordon
> Registreringsbesiktning

> Registrering och försäkring

> Trafiksäkerhetsverket
> Konsumenteuropa i Finland
> Tull


 
 

Skicka länk  |   Skriv ut