Besiktningslagstiftningen ändrar 2018

Nyttiga förändringar i besiktningspraxis

Lagändringen som stiger i kraft våren 2018 (20.5.) medför en välkommen förändring, som till stor mån underlättar kombinationen av service och besiktning. Du kan i fortsättningen hämta bilen för besiktning när som helst och "körtiden" definieras på basen av senaste besiktning. Hittills har man endast kunnat besikta i samband med servicen, ifall fordonets fyra månader långa "besiktningsfönster" (sex mån. för tunga fordon) varit öppet. Nu slopas alltså modellen med "besiktningsfönster" och besiktningen kan göras i samband med service eller reparation.

Förändringen bringar nytta i handeln med begagnade bilar

Beroende på bilens ålder, så kan man få t.o.m. två års körtid när man låter besikta bilen innan försäljningen. Naturligt är även att kunder vid köp av en bil märker att en besiktning precis gjorts. Förändringen möjliggör även att man kan kombinera besiktningen med en för bilaffär gjord Autotohtori-granskning.
Läs mer: www.autotohtori.fi (på finska)

Besiktningsintervallen ändrar också

I samband med lagändringen 20.5.2018 förändras även besiktningsintervallerna. I fortsättningen bör person- och paketbilars första besiktning utföras senast den dagen, då det gått fyra år sedan ibruktagningsdagen (i dagsläge tre år). Efter detta besikyta sbilen med två års mellanrum tills dess, att det gått tio år sedan ibruktagningsdagen. Fordon som är tio år eller äldre besiktas även i fortsättningen med ett års mellanrum. Inga ändringar sker heller i fråga om besiktning av tunga fordon.

Lagstiftningen innehåller en övergångsperiod, som inverkar på besiktningstidpunkten för alla person- och paketbilar som tagits ibruk innan 20.5.2018. Dessa fordons följande besiktning görs enligt nuvarande lagstiftning. Denna lite krångligt formulerade övergångsregel låter sig förstås bättre genom några exempel:

Exempel 1.
Personbil, som tagits ibruk 30.4.2013 => ifall nästa besiktning utförs 30.4.2018 (då den nya förordningen inte ännu är i kraft). Följande besiktning bör göras enligt nuvarande lagstiftning, dvs. besiktas senast 30.4.2019. Därpå följande besiktning går sedan enligt nya lagen och bör då göras senast den dag då två år gått från föregående besiktning.

Exempel 2.
Personbil, som tagits ibruk 20.5.2013 => ifall nästa besiktning utförs 20.5.2018 (då nya lagen är ikraft). Följande besiktning går enligt ny lag och kan utföras fram till 20.5.2020.

Exempel 3.
Personbil, som tagits ibruk 1.1.2018 => första besiktning engligt nuvarande regler dvs. fram till 1.1.2021 och följande senast två år efter första besiktningen.

Exempel 4. 
Personbil, som tagits ibruk 20.5.2018 => första besiktning senast 20.5.2022 och därpå följande senast två år från föregående besiktning.