Registerbeskrivningar

Registerbeskrivning gällande Internet-användare

Registerförare

A-Katsastus Oy, PB 200, 00381 Helsingfors

Registerärenden sköts av

Marknadsföringsenheten/A-Katsastus Oy, PB 200, 00381 Helsingfors, tel. 075 323 2000

Registrets användningssyfte

Registret används med kundens medgivande för upprätthållande av kundrelationen mellan A-Katsastus Oy och användaren av dess Internet-tjänster, för kundkontakt och marknadsföring samt för specificering av kunden vid en servicetransaktion.

Registrets datainnehåll

I registret sparas de uppgifter som kunden har lämnat vid registreringen. Dessutom införs uppgifter om kundtransaktionerna i registret.

Datakällor

Basuppgifterna om en person erhålls av den registrerade själv. Uppgifterna lämnas av personerna när de registrerar sig som användare av A-Katsastus Oy:s Internet-tjänst. I personuppgifterna skapas en länk till uppgifterna om kundtransaktioner.

Stadgeenligt lämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas inte till utomstående. Uppgifter om kundernas betalningstransaktioner lämnas endast till A-Katsastus Oy:s system för ekonomiförvaltning. Basuppgifterna om dem som registrerats används vid A-Katsastus Oy:s egen marknadsföring. Uppgifterna lämnas genom överföring av filer.

Principerna för registerskydd

Registret finns i en server som administreras av A-Katsastus Oy. Tillgången till databasen har begränsats till de personer som svarar för underhållet av registret och systemet. Deras användningsrätt är personlig. Systemet är skyddat med en brandvägg mot kontaktförsök utifrån.

Uppgifternas förvaringstid

Basuppgifterna om en person sparas tills vidare eller tills personen själv önskar att de skall avlägsnas. Uppgifterna om kundtransaktioner sparas i enlighet med bokföringslagen.

Registerbeskrivning gällande kundregister

Registerförare

A-Katsastus Oy, PB 200, 00381 Helsingfors

Registerärenden sköts av

A-Katsastus Oy/Marknadsenheten, PB 200, 00381 Helsingfors, tfn 075 323 2000.

Den registerbeskrivning som omfattar A-Katsastus Oy:s och Yksityiset K-asemat Oy:s gemensamma kundregister finns till påseende på A-Katsastus Oy:s webbplats www.a-katsastus.fi. Register-beskrivningen kan även vid begäran fås på alla A-Katsastus Oy:s eller Yksityiset K-asemat Oy:s stationer.

Registrets användningssyfte

Registret används med kundens samtycke för skötsel och utveckling av kundrelationen mellan A-Katsastus Oy respektive Yksityiset K-asemat Oy och kunderna, för kundkontakter och marknadsföring samt för identifiering av kunden i servicesituationen.

Registrets datainnehåll

De uppgifter som kunden har lämnat till tjänsten sparas i registret. Dessutom kan uppgifter om kundhändelser införas i registret.

Datakällor

Grunduppgifterna om personer och fordon får företaget av kunden själv. Kunden lämnar uppgifterna antingen på pappersblankett eller elektroniskt på en datablankett som fylls i på A-Katsastus Oy:s eller Yksityiset K-asemat Oy:s besiktningsstationer, via A-Katsastus Oy:s riksomfattande kundservice eller elektroniskt på webben. Uppgifterna som fåtts i en kundhändelse kan länkas till personuppgifterna.

Regelrätt utlämning av uppgifter

Uppgifterna överlämnas inte till utomstående. Uppgifter om kundernas betalningstransaktioner utlämnas vid behov endast till A-Katsastus Oy:s ekonomiförvaltningssystem. A-Katsastus Oy och Yksityiset K-asemat Oy använder grunduppgifterna i registret för sin marknadsföring och kommunikation. Uppgifterna utlämnas i form av filöverföring.

Principerna för registerskydd

Registret finns på en server som A-Katsastus Oy administrerar. Endast de personer som ansvarar för underhållet av registret och systemet har tillgång till databasen. Deras behörighet är personlig. Systemet är skyddat av brandväggar mot externa kontaktförsök.

Granskningsrätt och rätt att korrigera felaktiga uppgifter

I egenskap av vår kund har du rätt att granska uppgifterna om dig som finns i vårt kundregister. Om du vill utnyttja din granskningsrätt, bör du skicka en undertecknad begäran om granskning till A-Katsastus Oy/Marknadsenheten, PB 200, 00381 Helsingfors. Om det finns felaktigheter i kundens uppgifter, kan kunden lämna en begäran om korrigering av felet till A-Katsastus Oy eller Yksityiset K-asemat Oy.

Uppgifternas förvaringstid

En persons grunduppgifter förvaras tills vidare eller tills personen själv vill att de ska raderas. Uppgifterna om kundhändelser förvaras i enlighet med bokföringslagen.

Registerbeskrivning gällande vägmätarställning

Registerförare

A-Katsastus Oy, PB 200, 00381 Helsingfors

Registerärenden sköts av

Kundtjänsten/A-Katsastus Oy, PB 200, 00381 Helsingfors, tel. 075 323 2000

Registrets användningssyfte

Registret används för att spara och förvara vägmätarställningar av bilar som har besiktats på stationer av A-Katsastus-koncernen.

Registrets datainnehåll

I registret sparas bilens registernummer, märke, modell och färg samt den vägmätarställning som har samlats in vid besiktningen.

Datakällor

De ovannämnda basuppgifterna av bilen fås utgående från registernumret från Trafis fordonstrafikregistret. Vägmätarställningen konstateras av bilens vägmätare.

Regelrätt utlämning av uppgifter

Uppgifter utlämnas i form av enskilda utlämningar mot avgift till dem som ber om uppgifterna. Uppgifterna kan också utlämnas som massutlämningar till myndigheter m.m. ifall A-katsastus Oy anser det vara motiverat.

Granskningsrätt

Bilägaren kan hos en station som hör till A-katsastus-koncernen personligen begära att få rätt till insyn i uppgifterna om sin egna ägandetid. I begäran bör nämnas bilens registernummer, namnet av den person som begär uppgifterna samt när ägandet av bilen har börjat och upphört. Den som använder granskningsrätt måste bevisa sitt identitet.

Principerna för registerskydd

Registret finns i en server som administreras av A-Katsastus Oy. Systemet är skyddat med en brandvägg mot kontaktförsök utifrån.

Uppgifternas förvaringstid

Uppgifterna förvaras tills vidare.