Registreringar, försäkringar, registerskyltar

Både registrering och försäkringar sköts smidigt på våra besiktningsstationer

På besiktningsstationen kan du både låta registrera och försäkra ditt fordon – snabbt och bekvämt. 

Det går inte att registrera båtar på våra stationer. Ytterligare information om registreringar finner du på Trafis nätsidor på adressen:
www.trafi.fi/sv/batliv/batregistret

När du registrerar ett fordon i ditt eget namn

Fyll i följande uppgifter i anmälningsdelen av registreringsintyget:

  1. Typ av anmälan
  2. Uppgifter om ägaren
  3. Uppgifter om innehavaren
  4. Användningsuppgifter om fordonet
  5. Datum för överförande av äganderätten
  6. Säljarens och köparens egenhändiga underskrifter och namnförtydliganden.

Registerändringen måste göras inom 7 dagar räknat från den dag då fordonet överlämnades.

När ett fordon registreras måste det ha en gällande trafikförsäkring. Du tecknar trafikförsäkringen på besiktningsstationen i samband med registreringen. Bekvämt! Om du så önskar kan du också teckna en frivillig bilförsäkring på stationen. Du får med dig en utskrift av vilken framgår innehållet i de försäkringar du tecknat för ditt fordon samt datum då de trätt i kraft – och du är genast klar att ge dig ut i trafiken!

De flesta av våra stationer sköter registreringarna.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är lagstadgad. Varje motordrivet fordon som används i trafiken måste ha en trafikförsäkring. Den ersätter personskador på förare och passagerare i det egna fordonet samt person- och egendomsskador som orsakats motparten. Skador på din egen bil ersätts inte ur trafikförsäkringen; för detta behöver du en frivillig bilförsäkring.

Bilförsäkring (kasko)

Vid kaskoförsäkring är försäkringsobjektet själva fordonet. Utöver direkta sakskador ersätts de övriga skador som separat anges i försäkringsvillkoren.

Avställning

Om ditt fordon är ur bruk en längre tid, lönar det sig att anmäla avställningen till registret. Då blir det också avbrott både i försäkringspremierna och i fordonsskatten. Bilens registerskylt behöver inte återlämnas, men bilen får inte användas till annat än körning till och från en förhandsbokad besiktning. Under denna körning måste trafikförsäkringen vara i kraft.

Slutlig avställning

Om du slutgiltigt vill ta bort ditt fordon ur fordonsregistret, skall du göra en skrotavställning. Läs mer på Trafis sidor.

Närmare upplysningar om försäkringar får du genom de företag som vi samarbetar med:


Fordonets registerskyltar

Ifall ditt fordons registerskylt har försvunnit eller skadats kan du beställa en ny skylt på de tjänsteställen som sköter registreringar.  Den skriftliga redogörelsen, som görs vid försvinnande eller förstörelse av skylt, bör skötas av en ägare eller innehavare som står i fordonsregistret för ifrågavarande fordon. Blanketter finns att få på våra tjänsteställen. Fordonets ägare eller innehavare bör fylla i och underteckna ifrågavarande blankett. Registerskylten eller –skyltarna betalas vid beställningen. 

Den nya registerskylten eller –skyltarna finns att avhämta från det tjänsteställe där beställningen gjordes. Tjänstestället meddelar när skylten kan avhämtas antingen genom att ringa, via textmeddelande eller e-post. Vid beställningen kommer man överens om vilken kanal som används.

Läs mer om beställning av registerskylten och möjliga bilagor på Trafis sidor
www.trafi.fi/sv/vagtrafik/registreringsskyltar

Var finns närmaste betjäningsställe?