Ajovarma - examensmottagare och körkortskandidat
Målet med körprovet är att säkerställa att körkortsaspiranten kan agera som en ansvarsfull förare som tar hänsyn till säkerhetsmässiga, sociala och ekologiska aspekter.

Säker och smidig körning

I alla situationer bedöms körkortsaspirantens förmåga att hantera fordonet och köra säkert och smidigt i trafiken. Beslutet om att godkänna eller underkänna körprovet fattas av examensmottagaren. Beslutet meddelas till körkortsaspiranten i början av slutdiskussionen. Beslutet grundar sig på körkortsaspirantens övergripande prestationer under körprovet. Den övergripande utvärderingen består av fyra delområden som enligt Traficoms riktlinjer för körprov är följande:

Hantering och kontroll av fordonet

Den som avlägger körkort

 • kan hantera sitt fordon, dess rörelseriktning, hastighet och utrymmeskrav
 • förstår riskerna i anslutning till hantering och kontroll av fordonet och sitt eget ansvar på denna punkt
 • kan använda fordonets alla manöverorgan och säkerhetsutrustning och förstår sitt ansvar för passagerarnas säkerhet
 • behärskar ett ekonomiskt körsätt som beaktar miljön

Beaktande av trafikanter

Den som avlägger körkort

 • behärskar samspelet med övriga trafikanter
 • följer trafikreglerna och trafikstyrningen och håller tillräckliga avstånd samt är flexibel och uppmärksam på övriga trafikanter
 • är särskilt uppmärksam på fotgängare och cyklister som är mer utsatta och agerar på ett sätt som ökar säkerheten även i krävande förhållanden som innebär risker

Förutseende och hantering av trafiksituationer

Den som avlägger körkort

 • är aktivt uppmärksam på vad som sker i trafiken och övriga trafikanters avsikter och hens agerande är förutsägbart
 • anpassar sin hastighet så att det finns tid att identifiera eventuella risker, se om farliga situationer uppstår och välja rätt handlingssätt för att undvika fara
 • kan främja en säker och smidig trafik samt minska olägenheter med tanke på miljön genom att förutse trafiksituationer

Hantering av det egna agerandet

Den som avlägger körkort

 • identifierar riskfaktorer och risker till följd av sitt eget kunnande, hen själv och hens sociala omgivning samt kan hantera dessa risker så att hen kan handla lugnt och koncentrera sig på rätt handlingssätt i köruppgiften samt agera som en ansvarsfull och självständig förare

Särdrag

De olika körkortskategoriernas särdrag beaktas också i körprovet. När det gäller till exempel tyngre fordon fästs särskild uppmärksamhet vid bland annat hur körkortsaspiranten känner igen riskfaktorer som är relaterade till fordonets storlek eller transportuppdraget.

Traficoms fullständiga körprovsanvisningar finns på länken nedan.

Traficom symbol

Traficoms video om körprovet

Traficom har gett ut en video (på finska) som handlar om körprovet i förarexamen, och berättar om hur man kan förbereda sig till provet och vad som händer under det. Ta del av videon på Traficoms YouTube-kanal.

 Näin valmistaudut ajokokeeseen -video (YouTube)