Teoriprovet
Teoriprovet har som mål att säkerställa, att personen som tar körkort har tillräckliga uppgifter och kunskaper, så hen kan funktionera som en ansvarstagande bilist.

Kunskap om trafikregler och färdigheter att se trafikrisker samt farofyllda situationer

Teoriprovet avläggs elektroniskt vid ett av Ajovarmas serviceställen. Frågorna i teoriprovet bestäms enligt den körrättskategori som avläggs. Svarstiden per prov är 30 minuter. Det är inte tillåtet att ha med sig mobiltelefoner, hörlurar eller annan kommunikationsutrustning eller lagringsmedier i den lokal där teoriprovet hålls.

Teoriprovet får även avläggas muntligen med förlängd svarstid (60 minuter), om vissa språkliga eller hälsomässiga villkor uppfylls. Teoriprovet kan i vissa situationer avläggas med hjälp av en tolk.

Den som avlägger körkort ska påvisa sina kunskaper genom att svara på frågor som kan vara verbala flervalsfrågor, bildfrågor om trafiksituationer eller riskidentifieringsfrågor som handlar om identifiering av farliga situationer och undvikande av risker. Frågorna grundar sig på innehållet i vägtrafik- och fordonslagstiftningen samt författningar som utfärdats med stöd av dessa lagar samt allmänna principer i vägtrafiken.

Den som avlägger körkort har, efter avlagt prov, rätt att få respons på provet per epost eller som utskrift av tjänsteleverantören. Det elektroniska systemet kontrollerar svaren och meddelar provresultatet. I teoriprovet är antalet korrekta svar avgörande. Om antalet korrekta svar understiger det antal som krävs i en viss del av provet, underkänns teoriprovet för kategorin i fråga. Varje körrättskategori som avlagts bedöms som en egen helhet.

Du finner Traficoms instruktioner för förarexamina i sin helhet via nedanstående länk.

Så här förbereder du dig för teoriprovet (Ajokortti-info.fi)
Traficom symbol

Traficoms video som handlar om teoriprov

Traficom har gett ut en video som handlar om teoriprovet, där man berättar hur man kan förbereda sig för provet och vad som sker under det. Bekanta dig med videon på Traficoms YouTube-kanal (på finska).

 Näin valmistaudut teoriakokeeseen -videon (YouTube)