När ska ett fordon besiktigas?

Kontrollera sista möjliga tidpunkt för ditt fordons besiktning

Fordonet kan hämtas till besiktningen när som helst. Du måste dock se till att fordonet besiktas senast den besiktningsdag som skilt bestämts. Du kan kolla ditt fordons sista möjliga besiktningsdag via Traficoms tjänst (nedan).

När bör mitt fordon besiktas?

Kolla ditt fordons sista möjliga besiktningstidpunkt och registeruppgifter via Traficoms kostnadsfria tjänst.
 

Tidsbeställning på registreringsnumret

Hur bestäms besiktningsperioden?

Nya besiktningsintervaller för person- och paketbilar samt för tunga fyrhjulingar infördes 20.5.2018. Den nya besiktningsregleringen innebär att periodisk besiktning av person- och paketbilar i privat bruk samt tunga fyrhjulingar görs med längre intervaller än förut. Övergången till de nya besiktningsintervallerna görs efterhand och den första besiktningen under den nya lagstiftningen görs ännu enligt den gamla modellen. Information om tidpunkten för nästa besiktning finns i Traficoms e-tjänst, på registreringsbeviset och i besiktningsintyget.

Förut utfördes periodisk besiktningen första gången då bilen var tre år och bilen behövde besiktas året därpå. Från det femte året besiktades bilen varje år (3-2-1-1-modellen).

Besiktningsintervallerna blev längre 

De nya bestämmelserna innebär längre intervaller mellan besiktningarna och för bilar som tas i bruk den 20 maj 2018 eller senare utförs den första besiktningen då bilen är fyra år, och därefter ska periodisk besiktning utföras vartannat år tills
bilen är tio år gammal (4-2-2-2-1-modellen). Därefter ska bilen besiktas varje år.

Bilar som redan är i bruk överförs till den nya besiktningsintervallen först efter att bilen besiktats första gången under den nya besiktningsregleringen, dvs. bilar under tre år som redan är i bruk besiktas första gången när de är tre år. De nya besiktningsintervallerna gäller även tunga fyrhjulingar (L7e), men inte lätta fyrhjulingar (L6e).

Besiktningsdagen bestäms enligt föregående besiktning

I fortsättningen bestäms nästa besiktningsdag utifrån när föregående besiktning utförts i stället för enligt den dag bilen tagits i bruk. Om man till exempel vill flytta besiktningen till sommaren, kan man besikta bilen t.ex. i juni, varvid besiktningstiden i
fortsättningen kommer att infalla denna månad. Det lönar sig också att utnyttja denna löpande besiktningstid när man köper en begagnad bil – man kan både låta besikta bilen vid köp- och försäljningstidpunkten. Den löpande besiktningstiden kan utnyttjas även vid besiktning av tunga och lätta fyrhjulingar samt tunga fordon.

Källa: Traficom

Registerutdraget saknar ibruktagningsdatum

Om exakt ibruktagningsdatum inte finns angivet på registerutdraget (om det på utdraget står t.ex. 00.00.88) bestäms tidpunkten för besiktning av fordonet på basis av den sista siffran på utdraget.

Museifordon

Ett fordon kan betraktas som ett museifordon när minst 30 år förflutit sedan utgången av tillverkningsåret och fordonet fortsättningsvis hållits i ett skick som motsvarar originalskicket, restaurerats eller konserverats på behörigt sätt. 

Ifall man vill införa fordonet i museiregistret bör det ändrings- eller registreringsbesiktigas, varvid behövliga anteckningar görs i registret. Vid besiktningen krävs dessutom ett separat utlåtande – dvs. ett intyg om fordonets museiduglighet – som givits av en granskare befullmäktigad av en organisation för museibilar. På basis av intyget kan besiktningsstationen, i samband med besiktningen, registrera fordonet som museifordon.

Museibilar och släpvagnar som tagits i bruk år 1960 eller senare bör med två års intervaller genomgå en periodisk besiktning innan slutet av juni månad. Museibilar och släpvagnar som tagits i bruk före år 1960 bör med fyra års intervaller besiktigas innan utgången av juni månad. Vid den periodiska besiktningen granskas utöver de normala granskningsmomenten, att fordonet fortfarande är museibehörigt.

Andra museifordon, än de som är i yrkestrafik, besiktas fr.o.m. 14.5.2020 fyra år efter föregående besiktning. I enlighet med övergångsbestämmelserna tillämpas fyra års besiktningsintervallet först på besiktningar gjorda efter 14.5.2020. Museifordon i yrkestrafik bör däremot besiktas varje år.

Läs mer på Traficoms sidor:
www.traficom.fi/sv/transport/vagtrafik/museifordon
 

Släpvagnar och husvagnar

Släpvagnar i klass 01 (lätta släpvagnar med en totalmassa understigande 750 kg) behöver inte alls genomgå någon periodisk besiktning.

Släpvagnar i klass 02 (totalmassa 751–3500 kg) ska för första gången besiktigas före utgången av det kalenderår under vilket två år förflutit sedan ibruktagningsdagen. Även husvagnar och släpvagnar för transport av båtar hör till samma grupp.

Till exempel för en släpvagn, i vars registerutdrag antecknats ibruktagningsdagen 15.5.2020, är tiden för den första besiktningen 1.1–31.12.2022.

Därefter besiktigas släpvagnen med två års intervaller före kalenderårets utgång.

För att garantera servicens smidighet rekommenderar vi tidsbokning när det gäller besiktning av husbilar och -vagnar samt släpvagnar (t.ex. båttrailer). Du kan boka tid genom att kontakta vår kundtjänst tfn 075 323 2222.

Var finns närmaste betjäningsställe?