Besiktningsbeslut

Godkänt

När fel eller brister som leder till reparationsuppmaning har konstaterats för högst tre punkter.

Underkänt

När felet eller bristen inte kan avhjälpas med en enkel åtgärd utan när användningen av fordonet äventyrar trafiksäkerheten eller skadar miljön. Felen ska åtgärdas så snabbt som möjligt och fordonet visas upp vid en efterkontroll.

Efterkontrollen av ett fordon som har underkänts vid en periodisk besiktning kan utföras på vilket besiktningsställe som helst inom 1 månad efter besiktningen. Om tiden för efterkontroll har löpt ut, ska besiktningen göras om helt.

Tiden för efterkontroll (1 månad) bestäms av förordningarna som gäller för tidsfrister. Om ett fordon till exempel har lämnats till periodisk besiktning 28.2., utgår tiden för dess efterkontroll 28.3.

Avbrutet beslut

Det kan bli nödvändigt att avbryta besiktningen, om fordonet, förhållandena eller besiktningsstationens utrustning har sådana brister att något besiktningsbeslut inte kan ges just då. Avbrottet kan orsakas till exempel av att betalningen av fordonsskatten har försummats eller att dataförbindelsen till fordonstrafikregistret inte fungerar.

Körförbud?

Ett underkänt fordon kan beläggas med körförbud – när felet eller bristen orsakar omedelbar fara i trafiken eller en betydande olägenhet för miljön. Ett underkänt fordon får inte framföras i trafiken förrän det är reparerat och blivit godkänt vid en ny besiktning. Besiktningskontoret kan dock utfärda ett intyg som ger rätt att köra fordonet till närmaste reparationsverkstad.

Ett fordon som belagts med körförbud ska repareras och inom en månad visas upp vid en efterkontroll. Besiktaren upphäver körförbudet i samband med att fordonet godkänts vid efterkontrollen.

Fordonet får inte användas i trafik (användningsförbud) om den inte har lämnats till besiktning under den fastställda besiktningsperioden eller om ett användningsförbud har utfärdats för fordonet vid besiktningen.

Efter reparation får fordonet användas under högst 2 månader efter underkännande vid periodisk besiktning, om besiktningen har utförts under fordonets besiktningsperiod. Körtiden gäller dock alltid till besiktningsperiodens slut, om två månaders körtid upphör tidigare än fordonets besiktningsperiod och körförbud inte är utfärdat för fordonet. Fel och brister som har konstaterats vid besiktningen måste dock åtgärdas så snabbt som möjligt.

Om fordonet efter den egentliga besiktningsperiodens slut underkänns vid en periodisk besiktning eller efterkontroll, räknas tiden 2 månader utgående från den sista periodiska besiktningen som har utförts under den egentliga besiktningsperioden.

Reparationsuppmaningar

Vid besiktningen ges en reparationsuppmaning när felet eller bristen går lätt att reparera och högst orsakar en lindrig olägenhet eller fara för trafiksäkerheten eller miljön. Reparationsuppmaningen antecknas i registreringsintyget och de föreskrivna reparationerna ska utföras inom en given tid. Fyra reparationsuppmaningar innebär ett underkänt besiktningsbeslut.

Tidsbeställning på registreringsnumret
Var finns närmaste betjäningsställe?