A-Katsastus konsernin sopimus- ja laskutusehdot /  Liite 1

LASKUTUS

Osapuolet ovat sopineet, että Asiakas voi ostaa Myyjän katsastusasemilta tuotteita ja palveluita laskuun. Laskutuksessa noudatetaan Myyjän kulloinkin voimassa olevia laskutusehtoja.

1. Asiakkaan vastuu

Asiakas vastaa kaikista ostoista, jotka se on ostanut Myyjän toimipaikoilta laskuun. Asiakkaan edustajan on vaadittaessatodistettava, että hänellä on oikeus ostaa tuotteita Asiakkaan laskuun. Myyjä on kuitenkin velvollinen tarkastamaan oikeuden ainoastaan niissä tapauksissa, joissa on epäiltävissä väärinkäytöksiä eikä edustaja tiedä Asiakkaan laskutustunnusta.

2. Laskutustunnus

Myyjä antaa Asiakkaalle asiakaskohtaisen laskutustunnuksen, jota käytetään laskutusasioinnissa kaikissa Myyjän toimipaikoissa.

3. Laskutuskausi ja maksuehto

Laskutuskausi on yksi (1) viikko. Laskujen maksuehto on neljätoista (14) vuorokautta netto laskun päiväyksestä. Suoritus on tehtävä laskussa mainitulle Myyjän tilille. Laskua maksettaessa on käytettävä laskussa olevaa viitenumeroa. Reklamaatio laskusta tai sen perusteena olevasta palvelusta on tehtävä viidessä (5) vuorokaudessa laskun päiväyksestä lukien.

4. Viivästyskorko ja perintäkulut

Myyjällä on oikeus periä viivästyneestä maksusuorituksesta korkolain mukaista viivästyskorkoa. Asiakas on velvollinen suorittamaan Myyjälle viivästyneen suorituksen perimisestä aiheutuvat kulut täysimääräisesti.

5. Laskutuslisä ja muistutusmaksu

Palveluhinnaston mukainen laskutuslisä on 6,05 € sis. alv 24%. Suorituksen viivästymisen johdosta lähetettävästä muistutuskirjeestä peritään muistutusmaksu.

6. Vakuudet

Asiakkaalla on velvollisuus Myyjän niin vaatiessa asettaa laskutussopimuksen täyttämisestä Myyjän hyväksymä vakuus. Myyjä voi vaatia vakuutta kesken sopimuskauden.

TIETOJEN MUUTOKSET

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Myyjälle välittömästi tässä sopimuksessa sanottuja tietojaan koskevat muutokset.

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTÄMINEN

Sopimus tulee voimaan molempien osapuolten allekirjoitettua tämän sopimuksen. Sopimus on voimassa toistaiseksi molemminpuolisella kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla.

Purkaminen

Myyjällä on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos

  • Asiakas on jättänyt erääntyneen laskun muistutuskirjeestä huolimatta maksamatta,
  • Asiakas haetaan tai asetetaan konkurssiin, yrityssaneeraukseen tai selvitystilaan,
  • Asiakkaalla on merkintä luottotiedoissa, Asiakas todetaan maksukyvyttömäksi tai on ennakoitavissa, että Asiakas todennäköisesti jatkossa tulee laiminlyömään laskujen suorittamisen ajallaan,
  • Asiakas on rikkonut tätä sopimusta tai laskutusehtoja,
  • Asiakas ei ole toimittanut myyjän vaatimaa vakuutta tai
  • Purkamista edellyttää muu painava syy.

Sopimuksen purkautuessa erääntyvät kaikki tähän laskutussopimukseen perustuvat Myyjän saatavat. Irtisanomisesta tai purkamisesta voi ilmoituksen tehdä toiselle osapuolelle kirjeitse tai sähköpostitse tässä sopimuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. Mikäli Asiakkaan maksusuoritukset viivästyvät maksukehoituksista huolimatta, on Myyjällä oikeus sulkea laskutustili toistaiseksi.

SIIRTÄMINEN

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai siihen perustuvia velvoitteita tai oikeuksia kolmannelle. Myyjällä siirto-oikeus on. Myyjän on ilmoitettava siirrosta Asiakkaalle. Myyjä voi tehdä ilmoituksen kirjeitse tai sähköpostitse tässä sopimuksessa ilmoitettuun osoitteeseen.

SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

Tähän sopimukseen tehdyt muutokset ovat päteviä ainoastaan silloin, kun ne on tehty kirjallisesti ja varustettu molempien osapuolten allekirjoituksella. Myyjällä on yksipuolisesti oikeus tehdä muutoksia laskutusehtoihin sekä hinnastoon.

OIKEUSPAIKKA

Tätä sopimusta sekä tähän perustuvia saatavia koskevat riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.